پیشنویس کتاب ادبیات فارسی کلاس نهمپیشنویس کتاب ادبیات فارسی کلاس نهم که مدتی پیش نگاشته شده بود را برای کلاس نهمی ها قرار دادیم! این پیش نویس شامل هفده درس است که درس های این کتاب به ترتیب - [ آفرینش همه تنبیه خداوند دل است ، عجایب صنع حق تعالی ، مثا آینه ، همنشین ، دور اندیشی ، آداب زندگانی ، حافظ شاعر شیرین گفتار ، راز موفقیت ، قصه ی تکرار آرش ، زن پارسا ، پیام آور رحمت ، آشنای غریبان ، توحید مفضل ، درس آزاد ! ، درس آزاد ، آرزو ، شارزده کوچولو ] - هستند و روان خوانی ها ، شعر خوانی ها و حکایات آن نیز [  فرصتی برای دیدن ، پرواز ، راه مهتری ، دوستی با ابلهان ، چشمه ی زاینده ، نام نیکو ، سیرت سلمان ، دروازه ای رو به آسمان ، حکایت آزاد ! ، شعر خوانی آزاد! ] هستند.